Introduktion

Det er vigtigt for os i Selected Car Investment Management, at du som individ føler dig tryg ved vores behandling af de personoplysninger, der kommer i vores besiddelse, når du handler med os. Denne politik for beskyttelse af personoplysninger er et supplement til, men erstatter ikke andre politikker eller vilkår og betingelser, som er etableret mellem os.

Vi tager databeskyttelse meget alvorligt og hvis du har spørgsmål til denne politik, eller hvis du har brug for svar på et bestemt spørgsmål eller emne i denne forbindelse, er du velkommen til at kontakte os.

Vi er den dataansvarlige for dine personoplysninger

Selected Car Investment Management ApS (SCIM) er ansvarlig for at beskytte, behandle og opbevare de personoplysninger, som du sender til os eller som indsamles af os. Vi er ansvarlig for dine personoplysninger i henhold til databeskyttelsesloven og EU-forordningen om databeskyttelse (“GDPR”).

Vores oplysninger er:

Selected Car Investment Management ApS
CVR 40444246
Stengårdvej 17
5500 Middelfart
E-mail: [email protected]

Vi behandler og opbevarer dine data

De data, vi indhenter og indsamler om dig, opbevares inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), men kan også overføres til og behandles i et land uden for EØS. Enhver sådan overførsel af dine personoplysninger vil ske i overensstemmelse med GDPR.

SCIM overfører kun personoplysninger til tredjelande (uden for EØS), hvis visse betingelser er opfyldt. En overførsel kan eksempelvis kun finde sted, hvis EU-kommissionen har besluttet, at det pågældende tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller har givet de fornødne garantier, f.eks. ved at indgå en aftale, der omfatter EU-standardkontraktbestemmelserne, med modtageren af personoplysningerne.

Vi opbevarer almindeligvis dine personoplysninger i 5 år efter det regnskabsår, hvori din aftale er udløbet.  I nogle tilfælde er der ikke hjemmel til at beholde i 5 år, og i så fald opbevarer vi ikke dine oplysninger længere end nødvendigt i forhold til de formål, som er grunden til behandling.  Bliver din aftale ikke til noget, beholder vi ikke dine oplysninger, medmindre der er udtrykkelig hjemmel i anden lovgivning.

Behandling af dine personoplysninger

SCIM indsamler og behandler dine personoplysninger. De data, vi indsamler og behandler i en given situation, varierer, men personoplysningerne kan omfatte følgende:

 • Dine personlige oplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, cpr-nummer og e-mailadresse.
 • Billed- og adresselegitimation i form af f.eks. sundhedskort, kørekort og/eller pas.
 • Opslag i PEP-lister (Er du en politisk eksponeret person, eller nærtstående?)
 • Opslag i internationale sanktionslister
 • Personoplysninger sendt til os i chats og/eller e-mails, som vi har en legitim interesse i for at opretholde vores relation til dig som kunde.
 • Tilmeldingsoplysninger i forbindelse af kundeevents
 • Billeder fra kundeevents
 • Videooptagelser fra vores videoovervågning af Selected Car Groups datterselskabers lokaler og adgangsveje, facader og udendørsarealer, herunder gitterporte og parkeringsarealer. Selected Car Groups datterselskaber har flere lokaliteter, og omfatter blandt andet Selected Car Leasings og Selected Car Investments adresser i Middelfart, Køge, Silkeborg m.fl.
 • Ejerskab af virksomheder

Oplysningerne kan kombineres, og udgør tilsammen en behandling.

Hvorfra kommer dine personoplysninger?

Personoplysninger afgives i mange tilfælde af dig selv, men kan også indsamles via forskellige teknologier, kanaler og platforme, eksempelvis opslag i cvr-registret og andre offentlige registre, samt de oplysninger du har givet os igennem Penneo KYC, herunder opslag i den danske PEP-liste og i  internationale sanktionslister

Oplysningerne kan kombineres, og udgør tilsammen en behandling.

De oplysninger, der indsamles via cookies fra vores hjemmeside behandles i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Indgåelse af og løbende administration af aftaler om puljeinvesteringsaftaler i klassiske biler, herunder kald af ny kapital i aftalens løbetid og/eller nedlukning af puljeinvesteringsaftaler.
 • Efterlevelse af hvidvaskloven
 • Efterlevelse af Bogføringsloven
 • Efterlevelse af FAIF-loven
 • Videoovervågning foretages og optages af forsikringsmæssige hensyn, for at forebygge kriminelle handlinger og til efterforskningsformål. Overvågningen sker med respekt af reglerne i TV-overvågningsloven
 • Markedsføringsmæssigt øjemed, hvis du har givet os tilladelse

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af de legitime interesser, der forfølges med behandlingen, beror på den eller de handler der er indgået mellem os og/eller de interesser du har oplyst til os, der kan danne baggrund for en fremtidig handel.

Ud over de eksplicitte retsgrundlag, jf. GDPR Art. 6, stk. 1, litra c kan vores behandling af dine personoplysninger tillige ske på baggrund af kontraktsreglen i GDPR Art. 6, stk. 1, litra b, samtykkereglen i GDPR Art. 6, stk. 1, litra a og/eller interesseafvejningsreglen i GDPR Art 6, stk. 1, litra f.

Principper

Behandlingen af personoplysninger i SCIM er i overensstemmelse med følgende principper:

 • Vores behandling af personoplysninger sker altid på lovlig, rimelig og transparent vis i forhold til den registrerede person.
 • Vi indsamler kun personoplysninger til specificerede, eksplicitte og legitime formål.
 • Vi behandler kun tilstrækkelige og relevante personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forhold til de formål, de behandles til.
 • Vi sørger for, at personoplysningerne er nøjagtige og opdaterede. Unøjagtige personoplysninger slettes eller berigtiges uden unødig forsinkelse.
 • Vi sletter personoplysninger, der ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil oplysningerne blev behandlet.
 • Vi opbevarer ikke dine personoplysninger længere end nødvendigt i forhold til de formål, de behandles til.
 • Vi behandler personoplysninger på en måde, der sikrer en passende beskyttelse af dem.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Dine rettigheder er:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til ikke at blive genstand for automatiserede afgørelser. SCIM anvender ikke automatiske afgørelser.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder oplysninger om klageadgang på www.datatilsynet.dk. Du kan også kontakte dem pr. brev eller mail. Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet
Carl Jakobsensvej 35
2500 Valby
e-mail: [email protected]