Politik for integration af bæredygtighedsrisici i Selected Car Investment Management ApS

Scroll

1.0 Indledning

Selected Car Investment Management ApS forvalter alternative investeringsfonde i form af selskaber, hvor investorer kan købe en ejerandel. Den korrekte terminologi for sådanne investeringsselskaber er AIF (Alternativ Investerings Fond), men i daglig tale kender du nok bedst denne type investering som en puljeinvestering. Selected Car Puljeinvesteringsselskaberne investerer udelukkende i meget sjældne og eksklusive bilmodeller med lang investeringshorisont.

Selected Car Investment Management ApS er er en ansvarlig virksomhed, og vi ønsker at identificere, tage stilling til og forbedre ESG faktorer i puljeinvesteringsselskaberne. Ved ESG faktorer forstås bæredygtighedsrisici, som miljømæssige, sociale og styringsmæssige/ledelsesmæssige begivenheder eller omstændigheder, der potentielt kan have en relevant og væsentlig negativ indvirkning på det finansielle afkast.

Derudover er vi forpligtet til at offentliggøre vores politik. Dette fremgår af Discosureforordningen[1] artikel 3, stk. 1, at finansielle markedsdeltagere skal offentliggøre oplysninger om deres politikker for integration af bæredygtighedsrisici i deres investeringsbeslutningsproces på deres websteder.

[1] Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN

2.0 Forretningsmodellen set ud fra et bæredygtighedsperspektiv.

Selected Car Investment Management ApS udvælger investeringsobjekter i form af sjældne og eksklusive bilmodeller. Bilerne opbevares i en årrække, hvorefter de afhændes. Denne forretningsmodel er set ud fra et bæredygtighedsperspektiv relativ simpel. Potentielle indvirkninger på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold vurderes som værende;

2.1 Miljømæssige indvirkninger:

  • Upstream emissioner fra produktion af bilerne
  • Varme og elektricitet i forbindelse med opbevaring.

2.2 Sociale indvirkninger:

  • Arbejdsforhold og menneskerettigheder for personer der beskæftiger sig med bilerne gennem deres levetid, herunder hos producenter og deres leverandørkæde, investeringsteam og øvrige ansatte, der beskæftiger sig med bilerne i perioden, hvor de opbevares.

2.3 Styringsmæssige indvirkninger:

Selected Car Investment Management ApS (SCIM) er som forvalter af alternative investeringsfonde underlagt omfattende lovregulering, herunder skal FAIF-loven, hvidvaskloven og GDPR nævnes som tre væsentlige regelsæt, fordi overtrædelse af lovgivningen kan medføre sanktioner, f.eks. i form af påbud og bøder. SCIM er på de nævnte områder underlagt tilsyn af Finanstilsynet og Datatilsynet.

3.0 Selected Car Investment Management ApS arbejder for at minimere negative indvirkninger

3.1 Mitigering af miljømæssige indvirkninger:

  1. Selected Car Investment Management ApS arbejder som en del af Selected Car Group løbende med tiltag til at sænke emissioner, for eksempel via energieffektivitetstiltag.

3.2 Mitigering af sociale indvirkninger:

Selected Car Investment Management ApS er en del af Selected Car Group, som har indført en personalepolitik, der tilgodeser medarbejdernes trivsel og muliggør opretholdelse en passende work-life-balance. Personale har f.eks. mulighed for hjemmearbejde, ret til frihed i mange situationer og selvfølgelig gode vilkår til pasning af syge børn eller familiemedlemmer. Ansatte har gode sundheds- og pensionsordninger. Arbejdspladsen er indrettet, så den ikke udgør sikkerhedsmæssig eller sundhedsrisiko ligesom der er skriftlige procedurer for håndtering af eventuelle nødsituationer. Opremsningen er ikke udtømmende.

3.3 Mitigering af styringsmæssige indvirkninger:

  • Selected Car Investment Management ApS har passende complianceprocedurer for at sikre efterlevelse af de danske love og EU-forordninger selskabet er underlagt.

 

  • Risici i forbindelse med finansielle transaktioner f.eks. risiko for hvidvask eller terrorfinansiering. Risikoen mitigeres ved at undersøge og dokumentere bilens historik, herunder ejerskab, igennem hele bilens levetid inden den ender i investeringspuljen. Selected Car Investment Management har skriftlige politikker, der effektivt tager højde for risikoen ved handel med køretøjer, der har været handlet igennem identificerede højrisikolande, det vil sige højrisikolande, jf. Hvidvaskloven bilag 3, Europa kommisionens liste over ”high-risk third countries” og FATF’s såkaldte grå liste ”jurisdictions under increased monitoring”. På tidspunktet for udarbejdelse af denne politik er puljebiler alene erhvervet fra EU/EØS-lande.

 

  • Selected Car Investment Management er underlagt hvidvasklovens regler. Det betyder blandt andet, at lovpligtige kundekendskabsprocedurer gennemføres, at der foreligger skriftlige politikker og gennemføres kontroller og undervisning af ansatte og ledelse. Ansatte har adgang til anonym whistleblowerordning.

Risikoen for at puljeinvesteringerne kan blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering kan aldrig helt elimineres, men alene den lange investeringshorisont betyder at puljeinvesteringerne næppe er egnet til hvidvask. Samlet anses risikoen for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering for lav-mellem-risiko.

 

Risici for overtrædelse af GDPR mitigeres først og fremmest ved at identificere og kortlægge, hvordan SCIM lovligt kan behandle persondata. SCIM har passende politikker, kontroller og undervisning af ansatte omkring regler og principper inden for det persondataretlige område.

4.0 Hvad Selected Car Investment Management ApS forpligtiger sig til fremadrettet

Integration af bæredygtighedsrisici er et blandt mange tiltag. I Selected Car Group, som Selected Car Investment Management ApS er en del af, er der løbende fokus på at integrere bæredygtighedsrisici i såvel investeringsprocesser og forretningen generelt.  Det er et ønske at skabe langsigtede afkast for investorerne samtidig med, at selskaberne i gruppen bidrager positivt til samfundet og miljøet.

5.0 Ansvar for denne politik

2. maj 2023

Ansvarlig:                                      Direktør Jens Christian Tangbæk
Kontaktoplysninger:                  [email protected]  Tlf. 30 58 41 31
Godkendt af:                                Adm. direktør Mikkel Hammershøj